Xəbərlər məcmuəsi

 

 
 AMEA GƏNCƏ BÖLMƏSİNİN "XƏBƏRLƏR MƏCMUƏSİ" JURNALI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
PREZİDENTİ YANINDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI  TƏRƏFİNDƏN ELMİ NƏŞRLƏRİN
SİYAHISINA DAXİL EDİLİB
 
 
 
 

 

Xəbərlər məcmuəsi  

Xəbərlər məcmuəsi  "Təbiət və texniki elmlər seriyası" 4 (78)   2019

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası1 (79) 2020

 

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  1 (80) 2021

   

Xəbərlər məcmuəsi  "Təbiət və texniki elmlər seriyası"   2 (81) 2021

   

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  3 (82) 2021

bərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  4 (83) 2021

 

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası"  1 (84) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texniki elmlər seriyası" 2 (85) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "Təbiət və texnika elmləri seriyası" 3 (86) 2022

 

bərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(1) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1(2) 2022

Xəbərlər məcmuəsi "İctimai və humanitar elmlər seriyası" 1 (3) 2022

  

 

Xəbərlər məcmuəsi “Pedaqoji elmlər” seriyası № 1 (1)

 

 

 

Xəbərlər məcmuəsi “Pedaqoji elmlər” seriyası № 1 (2)

 

Xəbərlər məcmuəsi “Pedaqoji elmlər” seriyası № 1 (3)