Xəbərlər məcmuəsi

 

 
 AMEA GƏNCƏ BÖLMƏSİNİN "XƏBƏRLƏR MƏCMUƏSİ" JURNALI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
PREZİDENTİ YANINDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI  TƏRƏFİNDƏN ELMİ NƏŞRLƏRİN
SİYAHISINA DAXİL EDİLİB
 
 
 
 

 

Xəbərlər məcmuəsi  

Xəbərlər məcmuəsi 4 (78)   2019

Xəbərlər məcmuəsi 1 (79) 2020

 

Xəbərlər məcmuəsi 1 (80) 2021

   

Xəbərlər məcmuəsi 2 (81) 2021

   

Xəbərlər məcmuəsi 3 (82) 2021

bərlər məcmuəsi 4 (83) 2021

  

 

Xəbərlər məcmuəsi “Pedaqoji elmlər” seriyası № 1 (1)