Ekologiya və Təbii ehtiyatlar İnstitutu

    İnstitutda aparılan elmi tədqiqatlar Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın əsas sahələrinin inkişafı üzrə Strateji yol xəritəsi və Azərbaycan – 2020: Gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyasının müddəaları əsasında həyata keçirilir.

    Təbii ehtiyatlarına görə ən zəngin bölgələrdən biri olan ərazidə filiz və mineral yataqlarının mövcudluğu, əlvan və qara metallurgiya, bentonit və seolotin, yol-tikinti materialları sənayesinin elmi əsaslarlarla araşdırılması, dünyada yeganə olan Naftalan nefti və onun tullantılarının tədqiqi, termal və müalicə əhəmiyyətli mineral suların, bölgənin su ehtiyatlarının araşdırılması, sənaye və məişət  tullantılarının pasportlaşdırılması əsas elmi istiqamətlərdir.

    Metallurgiya və neft emalı sənayesi üçün xammal kimi vacib olan bentonit və seolit yataqlarının elmi əsaslarla araşdırılması, dünyada yeganə müalicəvi əhəmiyyətə malik Naftalan neftinin tədqiq olunması və onun əsasında yeni dərman prepatlarının hazırlanması  əsas tədqiqatlardandır.

    Uzun illər ərzində yararlı torpaq sahələrində toplanmış sənaye və məişət tullantılarının pasportlaşdırılması və təkrar emalı texnologiyalarının hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.