XƏBƏRLƏR
23.10.2019 / Konfranslar, iclaslar
AMEA Gəncə Bölməsində: EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ EHTİYATLAR İNSTİTUTUNUN CARİ İLDƏKİ UĞURLARI

    AMEA  Gəncə  Bölməsinin  Ekologiya və  Təbii  Ehtiyatlar  İnstitutunun  Tullantıların  araşdırılması və tədqiqi laboratoriyasının  əməkdaşlarının  iş  planına  uyğun olaraq  Daşkəsən rayonu Dəstəfur və Gədəbəy rayonu Miskinli  yatağı  gillərinin   fraksiya tərkibi,  fiziki-mexaniki xassələri, AMEA Polimer Materialları İnstitutunda isə kimyəvi və mineroloji tərkiblərin  öyrənilməsi sahəsində apardıqları  elmi-tədqiqat işləri  səmərəli nəticələr vermişdir.  İkitərəfli müqaviləyə  əsasən,  qeyd olunan  doldurucular  plastik  məişət  tullantıları əsasında  kompozisiya materialı  almaq məqsədilə  AMEA Polimer Materialları İnstitutuna  göndərilmişdir.                                                                        

    Bu  faktlar   AMEA  Gəncə Bölməsinin  Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar  İnstitutunun  Tullantıların araşdırılması və tədqiqi, Naftalan nefti və səthi aktiv maddələr və Fiziki-kimyəvi analiz   laboratoriyalarında   cari ildə  aparılan elmi-tədqiqat  işlərinin   yekunlarrına  həsr  olunan   hesabat  yığıncağında  səslənmişdir.                                                                                                                       

    AMEA  Gəncə Bölməsinin sədri, akademik  Fuad Əliyev  yığıncaqda  çıxış  edərək  regionların  sosial-iqtisadi  inkişafı haqqında  milli proqramlara  uyğun  olaraq  innovativ texnologiyaların  tətbiqi  ilə  işləməsinin vacibliyini qeyd etmiş, tullantısız və ya az tullantılı  istehsal  sahələrinin  yaradılmasının, sənaye və məişət tullantılarının təkrar  emalının  müasir dövrün ən aktual problemlərindən  olduğunu  xüsusi vurğulamışdır.  Qeyd  etmişdir ki,  Ekologoiya və Təbii Ehtiyatlar  İnstitutunun  Tullantıların  araşdırılması və tədqiqi laboratoriyası  əməkdaşlarının  tədqiqat  işlərinin  başlıca  məqsədi də  respublikanın Qərb regionunun  gil yataqlarının, sənaye və  məişət tullantılarının araşdırılması, onların xassələrinin öyrənilməsi və istifadə sahələrinin  müəyyənləşdirilməsidir.   

       İnstitutun  Tullantıların  araşdırılması və tədqiqi  laboratoriyasının  müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru  Mahirə Şərifova  hesabat  məruzəsində qeyd etmişdir ki,    kompozisiyaların alınması,   fiziki-mexaniki xassələrinin öyrənilməsi sahəsində  tədqiqatlar AMEA  PMİ-nin  “Polimer Materiallarının Təkrar emalı və Ekologiyası”  laboratoriyası ilə birgə  aparılmışdır, nəticələr də qənaətbəxşdir.                               

    Hesabat ilində  laboratoriya əməkdaşları tərəfindən  müxtəlif  elmi   jurnallarda   6  məqalə və  tezislər   nəşr  olunmuşdur.                                                                                                                               

    İnstitutun  Naftalan nefti və səthi aktiv  maddələr laboratoriyasının əməkdaşları da  hesabat  ilində uğurlu  nəticələrə  nail  olmuşlar.  Laboratoriyanın müdiri,   texnika  üzrə fəlsəfə doktoru İlahə Cəfərova  demişdir ki,  aparılan  elmi  tədqiqat  işlərinin məqsədi “Naftalan nefti  və tullantıların  konserogen  birləşmələrdən  təmizlənməsi,  adsorbent kimi istifadə  edilən yerli xammal ehtiyatlarının  araşdırılması və tədqiqidir.  Tədqiqatlarda ucuz və yerli xammal ehtiyatlarından istifadə edilməsi ölkəmizin  sosial-iqtisadi problemlərinin həllini  elmi əsaslarla aradan  qaldırmağa  imkan  yaradır. Laboratoriyanın  əməkdaşları tərəfindən il ərzində  2-i məqalə,  2-si tezis olmaqla  4  elmi  əsər  çar  edilmişdir.                        

       İnstitutun  Fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyasının müdiri Mehriban Məmmədovanın  hesabatı da   qənaətbəxş  hesab edilmişdir.       

     AMEA  Gəncə  Bölməsinin  elmi-tədqiqat  institutlarının  2019-cu ilin  yekun    hesabatları  davam  edir.