XƏBƏRLƏR
16.03.2020 / Mühüm hadisələr
“GƏNCƏNİN TARİX YADDAŞI”

                                  Müəllif:                        Fərrux  ƏHMƏDOV

                                                             tarix elmləri üzrə  fəlsəfə doktoru

 

      “Gəncənin tarix  yaddaşı”  kitabı  Azərbaycan tarixinin qaranlıq  səhifələrinə işıq  salan  sanballı bir  abidədir.

     Kitabda Gəncənin  uzaq  keçmişindən  XX  əsrin  ilk onilliklərinədək  olan  dövrün  tarixi-etnoqrafik  mənzərəsi  öz əksini  tapmışdır. Gəncənin  yaşı və “Gəncə”  sözünün  etimologiyası,  Gəncə vilayəti,  Gəncə şəhərinin yerdəyişmələri,  şəhər  əhalisi, onun  sosial və etik  tərkibi və  demoqrafik prosseslər  haqqında  söhbət  açılan  fəsillərdə  əsasən XVI  yüzilliyin  sonlarından XX  yüzilliyin əvvəllərinədək  olan dövrdə  Gəncənin  tarixi-etnoqrafik  təsviri  verilmiş, lazım gəldikcə  xronoloji ardıcıllıqdan çıxaraq  bir sıra  gərəkli  tarixi rekurslar edilmişdir.

     Gəncənin şəhərsalma quruluşu, Gəncə qalası, Şah Abbas meydanı və məhəllələrlə  bağlı  tarixi həqiqətləri  şərh edərkən  qarşıya qoyulan  işin öhdəsindən gəlmək məqsədilə qeyd edilən dövrə aid tarixi-etnoqrafik  qaynaqlardan, arxiv sənədlərindən, dövri mətbuatdan, elmi ədəbiyyatdan, məqalələrdən, sorğu kitablarından,  dağıntılara  məruz qalmış  maddi, mənəvi  mədəniyyət  nümunələrindən istifadə olunmuşdur.

     Tarixin müxtəlif  dövrlərində  müxtəlif  təzyiq və  işğallara  məruz  qalmış,  bəzən tamamilə  silinmiş  şəhərsalma vahidlərini  kağız üzərində bərpa  etmək üçün  yaşlı sakinlərlə söhbətlərin və həmin söhbətlərin yazılı mətnlərinin də  müstəsna əhəmiyyəti olmuşdur.

     Zəngin tarixi-etnoqrafik  bilgilər çox  ciddi şəkildə və elmi cəhətdən  yoxlanılmışdır. Həmin  tarixi  faktların  səlisliyini  arxiv sənədləri, elmi ədəbiyyat, XX yüzilliyin 20-ci  illərinə kimi  olan tarixşünaslıq da təsdiq  edir.   

     Kitab  elm adamları, tarixçi-alimlər üçün qiymətli elmi mənbə olmaqla  yanaşı,  geniş oxucu kütləsi üçün də  son dərəcə maraqlıdır.            

 

                                                             Gəncə “ELM” nəşriyyatı – 2007.